Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

วัดถ้ำสุวรรณคูหา

   

วัดถ้ำสุวรรณคูหา

                    ตั้งอยู่ที่บ้านคูหาพัฒนา  หมู่ที่  7  ตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  301  ไร่  อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  12  เส้น  จดที่ของนายผุย  ไหทอง  และนายเวียง  สีหอม  ทิศใต้ประมาณ  16  เส้น  จดถนนระหว่างบ้านโนนสมบูรณ์ นาสี  ทิศตะวันออกประมาณ  18  เส้น  จดที่ของนายล้ม  สีหอม  ทิศตะวันตกประมาณ  25  เส้น  จดถนนและหมู่บ้านคูหาพัฒนา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  เป็นอาคารไม้ยื่นออกจากปากถ้ำ  ศาลาการเปรียญ  เป็นอาคารทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียว  กว้าง  14  เมตร  ยาว  32  เมตร  กุฏิสงฆ์  จำนวน  7  หลัง  เป็นอาคารไม้  6  หลัง  และครึ่งตึกครึ่งไม้  1  หลัง  และถ้ำขนาดเล็กและใหญ่ประมาณ  40  ถ้ำ  ปูชนียวัตถุมีหลักศิลาจารึก  2  หลัก  หัวช้างศิลาทรายแกะสลัก  เจดีย์รอบเชิงเขา  พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ  พระพุทธรูปไม้และพระพุทธรูปศิลา

               วัดถ้ำสุวรรณคูหา  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2467 เดิมเป็นวัดร้างโบราณตามหลักศิลาจารึก  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  932  พระไชยเชษฐาธิราช  กษัตริย์ประเทศลาวเป็นผู้สร้าง  ภายหลังกลายสภาพเป็นวัดร้าง  ประชาชนได้มาบูรณะและสร้างขึ้นใหม่  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2467  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2521  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  40  เมตร  ยาว  80  เมตร 

                การบริหารและหารปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  1  พระมหาประยุร  ปภสฺสโร  พ.ศ.  2467 2476  รูปที่  2  พระอุย  อธิวํโส  พ.ศ.  2476 2487  รูปที่  3  พระทุย  ปภงฺกโร  พ.ศ.  2487 2498 รูปที่  4  พระสี  ฐิตคุโณ  พ.ศ.  2498 2509  รูปที่  5  พระอธิการสาย  ธมฺมคุโณ  พ.ศ.  2509 2520  รูปที่  6  พระอธิการทอง พุทฺธสโร  พ.ศ.  2520 2526  รูปที่  7  พระครูวรเขตพิทักษ์  อาภากโร  ตั้งแต่  พ.ศ.  2527  เป็นต้นมา  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอน  พ.ศ.  2512  นอกจากนี้มีหน่วย  อ.ป.ต.  และที่อ่านหนังสือของชาวบ้าน

 

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ