Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

วัดโพธิ์ชัย

 

วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่บ้านขาม  หมู่ที่  2  ตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  46  ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  9  เมตร  ยาว  10  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2510  กุฏิสงฆ์  เป็นอาคารไม้  จำนวน  4 หลัง
 วัดโพธิ์ชัย  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2484  โดยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านขาม  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  1  พระคำผอง  พ.ศ.  2484 – 2493  รูปที่  2  พระดิถา  พ.ศ.  2493 – 2510  รูปที่  3  พระสิน  พ.ศ.  2511 – 2513  รูปที่  4  พระเต็ง  พ.ศ.  2514 – 2516  รูปที่  5  พระตัน  พ.ศ.  2517 – 2519  รูปที่  6  พระพุด  พ.ศ.  2520  - 2522  รูปที่  7  พระจันทร์  พ.ศ.  2523 – 2525  รูปที่  8  พระลอด  พ.ศ.  2525 – 2526  รูปที่  9  พระหาร  พ.ศ.  2526 – 2527  รูปที่  10  พระนรินทร์  อตฺตทนฺโต  ตั้งแต่  พ.ศ.  2528  เป็นต้นมา  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอน  พ.ศ.  2520

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ