Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนสนอง
     งานคณะสงฆ์และปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     ในด้านจิตใจ สติปัญญา นำหลักธรรมไปปฏิบัติให้เกิดสันติสุข ในสังคม ประเทศชาติอย่างมั่นคง


พันธกิจ
     ๑.  ส่งเสริม ดูแลสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
     ๒.  สนองงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     ๓.  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ
     ๔.  ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป
     ๕.  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชาติหวงแหนพระพุทธศาสนา
     ๖.  เผยแผ่พุทธธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง


ยุทธศาสตร์
      การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
      การนำหลักธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชีวิตและสังคม
      สร้างความมั่นคงให้ประเทศเป็นศูนย์กลางวิชาการและกิจการพระพุทธศาสนาโลก

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ