Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

วัดศรีคูณเมือง

 

                  

    

                วัดศรีคูณเมือง  ตั้งอยู่ที่บ้านเหนือ  ถนนวรราชภักดี  หมู่ที่  5  ตำบลลำภู  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  6  ไร่  2  งาน  3  ตารางวา  อาณาเขตมิศเหนือประมาณ  2  เส้น  7  วา  จดหมู่บ้านเหนือ  ทิศใต้ประมาณ  2  เส้น  4  วา  จดลำห้วยเชียง  ทิศตะวันออกประมาณ  1  เส้น  10  วา  จดทุ่งนา  ทิศตะวันตกประมาณ  1  เส้น  10  วา  จดหมู่บ้านเหนือ  อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  8  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้างเมื่อ  ..  2518  ศาลาการเปรียญ  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  สร้าง พ..  2513  กุฎิสงฆ์  จำนวน  3  หลัง  เป็นอาคารไม้  2  หลัง  และตึก  และซากอุโบสถเก่ามีใบเสมา  เป็นหินภูเขา  ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปอยู่ที่สถูป  เรียกกันว่าหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช  และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งน้ำในบ่อใช้รักษาโรค                วัดศรีคูณเมือง  สร้งเมื่อ  ..  2310  เดิมเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยที่ดินแดนแถบนี้เป็นที่อยู่ของชนชาติขอม  ละว้าและลาว  ครั้นถึง  ..  2115  พระไชยเชษฐาธิราชได้หนีทัพจากเวียงจันทร์มาพักทัพอยู่ในเขตนี้จึงได้มาบูรณะวัดขึ้น  ต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้างจนถึง  ..  2310   ได้มีการบูรณะและสร้างวัดขึ้นมาใหม่  เดิมเรียกชื่อว่าวัดใน  เพราะอยู่ในกำแพงเมืองเก่า  และวัดในยังมีบ่อน้ำที่สร้างด้วยอิฐเผามีน้ำไหลตลอดปี  จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดน้ำออกบ่อศรีคูณเมือง  ประชาชนเรียกสั้น ๆ ว่าวัดศรีคูณเมืองจนถึงปัจจุบัน  วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  15  มกราคม  ..  2524  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  40  เมตร  ยาว  80 เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  1  พระครูสังฆภารพิลาศ  ..  2486 – 2531  รูปที่  2  พระอธิการบุญร่วม  ยโสธโร  ตั้งแต่  ..  2431  เป็นต้นมา  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอน  ..  2462  และโรงเรียนผู้ใหญ่วัด  เปิดสอนเมื่อ  ..  2519  

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ