Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

วัดธาตุหาญเทาว์

    

 วัดธาตุหาญเทาว์  ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุหาญเทาว์  หมู่ที่  ๒  ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 

จังหวัดหนองบัวลำภู  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๙  ไร่  ๑  งาน  ๗๓  ตารางวา  น.ส. ๓   เลขที่  ๑๑๐๗  อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  ๕  เส้น  ๑๘  วา    จดทุ่งนาและทางสาธารณประโยชน์  ทิศใต้ประมาณ  ๕  เส้น  ๑๘  วา  จดหมู่บ้าน  ทิศตะวันออกประมาณ  ๕  เส้น  ๑๘  วา  จดหมู่บ้าน  ทิศตะวันตกประมาณ  ๕  เส้น  ๑๘  วา  จดถนนสายหนองบัว – โนนสัง  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๒๕  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๑๐  เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๓  หลัง  ศาลาอเนกประสงค์  เป็นอาคารไม้สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ศาลาบำเพ็ญกุศล  สร้างด้วยไม้  หอพระพุทธรูป  และหอปิดทอง  ปูชนียวัตถุมี  พระธาตุเจดีย์  รูปแปดเหลี่ยม  ที่ฐานทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธรูป  ทิศใต้มีพระนเรศ  ทิศตะวันออกมีพระฤาษี  และทิศตะวันตกมีพระกัจจายนะ
 วัดธาตุหาญเทาว์  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๐  เดิมเป็นวัดฝ่ายธรรมยุต  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ.  ๒๓๒๘  แต่ขาดผู้ดูแลรักษาวัดจึงกลายสภาพเป็นวัดร้าง  ต่อมาพระมหาสุตัน  สุตาโณ  ได้มาบูรณะวัด  สร้างเป็นวัดขึ้นใหม่ฝ่ายมหานิกาย  ตั้งชื่อว่าวัดธาตุหาญเทาว์  และมีการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน
 การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ 
รูปที่  ๑  พระมหาสุตัน 
รูปที่  ๒  พระอธิการทองใส 
รูปที่  ๓  พระมหาเตือน 
รูปที่  ๔  พระอธิการคำผง  พ.ศ.  ๒๕๐๐ – ๒๕๐๖ 
รูปที่  ๕  พระอธิการคำเครื่อง  จาครโต  พ.ศ.  ๒๕๐๖ – ๒๕๑๐ 
รูปที่  ๖  พระอธิการทองดี  พ.ศ.  ๒๕๑๐ – ๒๕๑๕ 
รูปที่  ๗  พระอธิการธีรเดช  พฺรฆฺมโชโต  พ.ศ.  ๒๕๑๕ – ๒๕๒๐ 
รูปที่  ๘  เจ้าอธิการบุญหนา  ตนฺติกโร  ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๒๐  เป็นต้นมา
 การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอน  พ.ศ.  ๒๕๐๖  นอกจากนี้มีศูนย์อบรมประจำตำบลและห้องสมุดประจำหมู่บ้าน

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ