Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home แบบฟอร์มใบรับรอง อำเภอสุวรรณคูหา วัดเลิศวิลัย

วัดเลิศวิลัย

 

วัดเลิศวิลัย  ตั้งอยู่ที่บ้านวิจิตรพัฒนา  หมู่ที่  5  ตำบลนาดี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  สังกัดคระสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  12  ไร่  1  งาน อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  3  เส้น  3  วา จดถนนซอยและหมู่บ้าน  ทิศใต้ประมาณ  2  เส้น  18  วา  จดถนนในหมู่บ้าน  ทิศตะวันออกประมาณ  4 เส้น  4  วา  2  ศอก  จดถนนและหมู่บ้าน  ทิศตะวันตกประมาณ  4  เส้น  1  วา  จดถนนและหมู่บ้าน  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน  3  แปลง  เนื้อที่  200  ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง  4  เมตร  ยาว  8  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2530  ศาลาการเปรียญ  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว   สร้าง  พ.ศ.  2500  กุฏิสงฆ์จำนวน  3  หลัง  เป็นอาคารไม้  2  หลัง  และครึ่งตึกครึ่งไม้  หอระฆัง  และเวจกุฏิ  ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป  พระประธาน  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 วัดเลิศวิลัย  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2480  โดยชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้น  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2480  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  40  เมตร  ยาว 80  เมตร  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  1 พระอ่อน  อคฺควีโร  พ.ศ.  2480 – 2490 รูปที่  2  พระประยูร  ปภสฺสโร  พ.ศ.  2490 – 2495  รูปที่  3  พระพรมมา  มหิสฺสโร  พ.ศ.  2495 – 2500  รูปที่  4  พระเหล่  สีลธมฺโม  พ.ศ.  2500 – 2505  รูปที่  5  พระอธิการพันธ์  ปภากโร  พ.ศ.  2505 – 2520  รูปที่  6  พระไสว  จนฺทธมฺโม  พ.ศ.  2520 – 2528  รูปที่  7  พระโท  กตคุโณ  พ.ศ.  2528 – 2534  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ  เปิดสอน  พ.ศ.  2529