Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามนโยบายส่งเสริมให้ทุกองค์กร-ชุมชน และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ