Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home บริการสำนักพุทธฯ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติศาสนพิธี ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ใน ๓ วัดหลักของจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้ ๑.วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู (ศูนย์กลางระดับจังหวัด) มีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ ๒.วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู มีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ ๓.วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู มีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ โดยจังหวัดหนองบัวลำภู มียอดรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประมาณ ๑๒๑,๐๐๐ รูป/คน

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ