Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

"ตู้พระทำนำสุข ฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้ความช่วยเหลือ โดยคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 นิกาย ติดตั้ง"ตู้ปันใจ" และ "ตู้พระทำ นำสุข" เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันได้แก่ 1.วัดศิริบุญธรรม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง โดยพระครูศรีปัญญาวิสิฐ จร./จต.กุดดินจี่ ณ บริเวณด้านหน้าวัด 2.วัดสว่างวนาราม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง โดย พระครูปริยัติจันทประโชติ จร./เลขา รจจ. ณ บริเวณภายในวัด และ ในชุมชน รวม 2 จุด 3.วัดมหาชัย ต.ลำภ อ.เมืองหนองบัวลำภู โดย พระครูปทุมธรรมาภิบาล จอ.เมือง (ธ) ณ บริเวณ ข้างศาลาการเปรียญ ภายในวัด 4.วัดธาตุเมืองพิณ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง โดย พระมหานรินทร์ เขมจารี จร. ณ บริเวณทางเข้าวัด 5.วัดทุ่งสว่าง 186 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โดยพระมหารักศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ จร/เลขา.รจอ.นาวัง ณ ใต้กุฏิใหญ่ ของวัด 6.วัดศิริทรงธรรม ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา โดยพระอธิการสุรเชษฐ์ อทธิเตโช จร/จต.นาด่าน จำนวน 1 จุด ณ บริเวณภายในวัด 7. วัดศรีสว่างอุดมพร ตำบล กุดผึ้ง อำเภอ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู โดยพระครูอุดมสิริธรรม รจอ.สุวรรณคูหา ณ บริเวณภายในวัด จำนวน 1 จุด

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ