Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
     ๑. ดำเนินงานตาม  พ.ร.บ. คณะสงฆ์
     ๒. รับสนองงาน  ประสานงาน  และถวายการ  สนับสนุนกิจการบริหารการปกครองของคณะสงฆ์
     ๓. ให้ความอุปถัมภ์  คุ้มครอง  ส่งเสริม  และพัฒนางานพระพุทธศาสนา
     ๔. ส่งเสริม  ดูแล  รักษา  ทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษา  วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
     ๕. ส่งเสริม  ประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
     ๖. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
         ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย