ออกสำรวจ ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ เขตพื้นที่อำเภอโนนสัง

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ออกสำรวจ ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง ทั้งสิ้น ๕ วัด ได้แก่ ๑ วัดโบสถ์เก่า (ร้าง) ต.กุดดู่ อ.โนนสัง ๒ วัดโนนธาตุ (วัดธาตุจอมศรี) ต.กุดดู่ อ.โนนสัง ๓ วัดบ้านหนองแวง (วัดศรีแก้ว) ต.กุดดู่ อ.โนนสัง ๔ วัดบ้านแห่ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง ๕ วัดหนองปลาขาว(วัดศรีสมพร) ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง โดยในครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จากพระครูพิสิฐสีลานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอโนนสัง เมตตาให้ความอนุเคราะห์ เรื่องตำแหน่งพิกัดและเส้นทางในการเดินทางไปวัดร้างในเขตพื้นที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู