ระชุมสัญจรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑ โดยในครั้งนี้มีพระครูวิชัยธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง (ประธานฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู)เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ครู และบุคลากร โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา ต.นามะเฟือง อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู