กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ฯ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติศาสนพิธี ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ใน ๓ วัดหลักของจังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้ ๑.วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู (ศูนย์กลางระดับจังหวัด) มีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ ๒.วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู มีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ ๓.วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู มีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ โดยจังหวัดหนองบัวลำภู มียอดรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ตามโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประมาณ ๑๒๑,๐๐๐ รูป/คน