รับสมัครพนักงานทำความสะอาด

ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก

เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครสรรหา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้างและเงินค่าจ้างที่จะได้รับ

             ๑.๑ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

                 - อัตราเงินเดือน  ๖,๖๐๐ บาท จำนวน  ๑  อัตรา

                ๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๔๖๕)

             ๑.๓ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดบริการอาหารว่างระหว่างการประชุมให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,559