บุคลากร พศจ.นภ.

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 

 

นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

นายณัฐพัชร์  ทองสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
   
นายวชิราวุธ  แหม่งปัง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพิศาล  ศรีอระพิมพ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

   
นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
   
นางสาวบุลภรณ์ วังแสนแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 นายประวิทย์  ชิณบุตร 
พนักงานขับรถ
นางวันเพ็ญ  ทิพย์ทอง
พนักงานทำความสะอาด

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451