บุคลากร พศจ.นภ.

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 

 

นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

 

นายณัฐพัชร์  ทองสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายมงคล  โมฆรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวชิราวุธ  แหม่งปัง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวดสาวนีย์  พาดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายพิศาล  ศรีอระพิมพ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 นายประวิทย์  ชิณบุตร 
พนักงานขับรถ
นายพิมลพรรณ พิมพา
พนักงานทำความสะอาด

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,396