ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

 

ตามที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และเพิ่มเติม

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ทำความสะอาดภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นั้น

                บัดนี้ การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

                ๑. นางวันเพ็ญ  ทิพย์ทอง            เลขที่รับสมัคร ๐๑/๒๕๖๕

                ๒. นางสาวอาริสา  แสนพันธ์        เลขที่รับสมัคร ๐๒/๒๕๖๕

                ๓. นางสาวศศิณา  บุตรทุม           เลขที่รับสมัคร ๐๓/๒๕๖๕

                ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้มีสิทธิสอบต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้มีสิทธิรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบตั้งแต่ต้น


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,369