ประชุมคณะกรรมการขออนุญาตสร้างวัดป่าอนงค์ศรัทธาถวาย (ธ) บ้านคึมชาด หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองฯ

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดป่าอนงค์ศรัทธาถวาย (ธ) บ้านคึมชาด หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองฯ โดยมีพระราชวชิรญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพนมไพร ศรีสะอาด ผู้แทนนายอำเภอเมืองฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการสร้างวัดครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,560