ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด กรณีวัดที่ได้เสนอเรื่องขอรับงบประมาณนอกระยะเวลาการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวเสาวนีย์  พาดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด กรณีวัดที่ได้เสนอเรื่องขอรับงบประมาณนอกระยะเวลาการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,919