พระภิกษุ(พระนวกะ) จำนวน ๑๐ รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงศึกษาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (เรือนจำรักษาศีล ๕ บ้านห้วยเตย)

 

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงได้นำคณะพระภิกษุ(พระนวกะ) จำนวน ๑๐ รูป โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕" ศึกษาปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ โดยศึกษาดูงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (เรือนจำรักษาศีล ๕ บ้านห้วยเตย) อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 115,420